EBC Financial Group ร่วมกับ มูลนิธิยับยั้งโรคมาลาเรีย ซึ่งเป็นโครงการของสหประชาชาติเพื่อยับยั้งโรคมาลาเรียสำหรับอนาคตที่สดใสของทุกคน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่งเสริมการเติมโตของเด็กๆ โครงการระดับโลกที่ EBC สนับสนุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

EBC Fonancial Group สนับสนุน มหาวิทยาลัย Oxford สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จัดสัมนาออนไลน์ หัวข้อ "นักเศรษฐศาสตร์ ทำหน้าที่อะไร?"

Sarah Clifford & David Barrett

รายละเอียดเพิ่มเติม

EBC ร่วมกับ องค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์โลก (The World Association of Girl Guides and Girl Scouts) : เสริมสร้างศักยภาพของผู้หญิงสร้างความเป็นผู้นำในสำหรับผู้หญิงในอนาคต

รายละเอียดเพิ่มเติม

มาสร้างอนาคตด้วยกันกับเรา

EBC Financial Group มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติเพื่อช่วย สภาพแวดล้อม สังคม และการบริหาร (ESG). เราไปได้ไกลกว่าการแสดงศักยภาพทางการเงิน และ ให้ความสำคัญต่อการสร้างผลกระทบในเชิงบวกแก่ สภาพแวดล้อม สังคม และอนาคตร่วมกัน

วิสัยทัศน์ของเรา มาตรการของเรา โครงการริเริ่มของเรา ความพยายามของเรา

วิสัยทัศน์ของเรา

สร้างอนาคตผ่านการเรียนรู้

เรามุ่งมั่นให้การศึกษา เน้นการเสริมสร้างพัฒนาการสำหรับเด็กๆและร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับสูงเป้าหมายของเราคือสร้างแพลตฟอร์มเพื่อเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ ส่งเสริมนวัตกรรมและการเรียนรู้

การส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม

เราสนับสนุนโครงการกุศล เพื่อสนับสนุนสิทธิสุขภาพเท่าเทียมและความเสมอภาคทางสังคม เราพยายามเพื่อการสงเสริมชุมชน สร้างความยุติธรรม และให้ทุกคนเข้าถึงความเจริญ

การสนับสนุนพนักงาน

เราทุ่มเทเพื่อสร้างพื้นที่ที่ทำงานที่พนักงานรู้สึกมีคุณค่า ภาคภูมิใจ สร้างวัฒนธรรมที่เปิดกว้าง เคารพกันและเท่าเทียม ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทีมในเชิงบวก ต่อชุมชนและโลกที่ยอมรับความหลากหลาย

ปลูกฝังการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนเป็นส่วนสำคัญของเรา เราสนับสนุนการใช้ทรัพยากรที่สร้างอนาคตที่ยั่งยืน แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของเราในการดูแลสิ่งแวดล้อม และสร้างโลกที่ดีกว่าสำหรับวันพรุ่งนี้

มาตรการของเรา

โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

Environmental

การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน:
เรามุ่งมั่นที่จะใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดของเสียและส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อการปล่อยมลพิษ

การลดคาร์บอน:
เรามีส่วนร่วมและพยายามที่จะต่อสู้กับภาวะโลกร้อน โดยร่วมมือกับพันธมิตและหน่วยงานที่ให้ความสำคัญด้านพลังงานหมุนเวียน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

ความมุ่งมั่นทางสังคม

Social

กิจกรรมทางการกุศล:
เราทุ่มเทเพื่อส่งเสริมสังคมที่เท่าเทียมและครอบคลุมผ่านการสนับสนุนมูลนิธิการกุศล ผ่านการบริจาคและอาสาสมัคร

พันธมิตรด้านจริยธรรม:
พันธมิตรของเรารักษามาตรฐานในการดูแลสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเข้มงวด ซึ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการพัฒนาสังคม

การบริหารจัดการ

Governance

ความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง:
เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสถานที่ทำงานที่สนับสนุนความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง ต่อต้านการเลือกปฏิบัติ และสนับสนุนโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน

สวัสดิการที่ดีของพนักงาน:
เราให้ความสำคัญกับสวัสดิการที่ครอบคลุมและพัฒนาอาชีพของพนักงาน เพื่อสนับสนุนให้พวกเขาเรียนรู้และพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เติบโตและประสบความสำเร็จภายในองค์กร

โครงการริเริ่มของเรา

กองทุนการศึกษา

กองทุนการศึกษา

EBC เชื่อมั่นว่าการศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญของความก้าวหน้าทางสังคม

ความร่วมมือของเรากับองค์กรการกุศล และสถาบันการศึกษาตอกย้ำถึงแรงผลักดันของเราในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา กองทุนการศึกษาของ EBC เป็นช่องทางเพื่อปลูกฝังจิตใจของเยาวชนและเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษาของชุมชนที่ขาดแคลน และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการเสริมสร้างศักยภาพทางการศึกษา

กองทุนสุขภาพ

กองทุนสุขภาพ

ความเมตตาสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดี

กองทุนนี้ขยายความช่วยเหลือไปยังสถานดูแลผู้สูงอายุที่ไม่มีครอบครัว และสร้างความหวังให้กับเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อสังคมสุขภาพและสวัสดิการ

กองทุนสนับสนุนพนักงาน

กองทุนสนับสนุนพนักงาน

การดูแลความเป็นอยู่ที่ดีส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มส่งเสริมศักยภาพให้กับองค์กร

กองทุนสนับสนุนพนักงานก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยให้พนักงานสามารถดูแลครอบครัวของเขา ส่งเสริมความรู้สึกสามัคคีและการสนับสนุนภายในองค์กร และเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของเรา

กองทุนช่วยเหลือมนุษยชน

กองทุนช่วยเหลือมนุษยชน

การฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติ

กองทุนช่วยเหลือมนุษยชนของเราสนับสนุนการฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือสำหรับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทั่วโลก ที่เรามอบความเห็นอกเห็นใจและร่วมช่วยเหลือในยามจำเป็น