Where your goals begin

เรามีบัญชีเทรดที่หลากหลาย
เหมาะสำหรับการเทรดทุกรูปแบบ

สมัครตอนนี้

สเปรดเริ่มต้น

ค่าคอมมิชชั่น

เลเวอเรจสูงสุด

ล๊อตต่ำสุด

ล๊อตสูงสุด

เงินฝากต่ำสุด

Margin Level

ขีดจำกัดระยะห่างสำหรับคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ

อนุญาตให้ล๊อคตำแหน่บ

อนุญาตให้ใช้ EAs

การสนับสนุนออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันทำการ

ผู้จัดการสำหรับลูกค้าโดยเฉพาะ

ขั้นตอนการทำธุรกรรม

บัญชี premium

1.9 pips

0

1000:1

0.01

40

50 USD

30%

5

บัญชี Pro

0.0 pips

6 USD/lots

500:1

0.01

40

3000 USD

30%

0

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเปิดบัญชี

ลงทะเบียนเปิดบัญชี

การส่งข้อมูลพื้นฐานบนหน้าการสมัครออนไลน์การันตีความปลอดภัยและไม่ยุ่งยาก

การส่งข้อมูลส่วนบุคคล

ใช้เวลาเพียง 1 นาทีก็เสร็จสมบูรณ์

การฝากเงินและการเปิดใช้งาน

ฝากเงินขั้นต่ำ USD 200 เพื่อเปิดใช้งานบัญชีของคุณทันที

ประสบการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนในการจัดการการเทรด

เราทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่าย เราเชื่อว่าความเรียบง่ายและความเป็นระเบียบเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการบรรลุผลกำไรในระยะยาวในทุกตลาด EBC นำเสนอระบบ CRM เพื่อให้การซื้อขายของคุณมีการจัดการที่ดี

สมัครตอนนี้

วิธีการฝากเงินหลายวิธี

มีวิธีฝากเงินหลายวิธี: เรารองรับบัตรเดบิต UnionPay, T/T, PayPal และตัวเลือกอื่นๆ สำหรับการฝากเงิน

ดูวิธีการฝากเงินเพิ่มเติม

เงื่อนไขการฝากและการถอนเงิน

หลังจากสร้างบัญชีแล้ว คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่าการชำระเงินของคุณผ่านหน้า Client Area ของเราได้

ขั้ นตอนเฉพาะ:

เพียงลงชื่ อเข้ าใช้ สู่ หน้ าบั ญชีของคุณ คลิกบนปุ่ มสีเขียวที่ มีคำว่ า 'ฝากเงิน' ด้ านบนมุมซ้ ายของจอ
ขั้ นตอนที่ 1: เลือกบั ญชีที่ คุณต้ องการฝากเงินตามที่ ระบบแจ้ ง

Sขั้ นตอนที่ 2: จากนั้ นเลือกวิธีการชำระเงินโดยใช้ ปุ่ มทางด้ านขวาของตารางวิธีการชำระเงิน

ขั้ นตอนที่ 3: ระบุจำนวนเงินที่ คุณต้ องการฝากเงินเข้ าบั ญชีของคุณ

ระบบอาจแจ้ งให้ คุณป้ อนสกุลเงินของเงินฝากที่ คุณต้ องการใช้ หรือตั วเลือกอื่ น ๆ บั ญชี EBC ให้ ตั วเลือกหลากหลาย สำหรั บสกุลเงินพื้ นฐานรวมถึง RMB ที่ ใช้ กั นมากที่ สุด USD,GBP และ EUR

โปรดอ่ านคำแนะนำ ข้ อกำหนดและเงื่ อนไขทั้ งหมดอย่ างละเอียด และหากคุณตกลง โปรดทำเครื่ องหมายในช่ องที่ ระบุว่ า “ฉันได้อ่านคำแนะนำทั้งหมดและยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการในการดำเนินการชำระเงินแล้ว”

【คลิกส่ ง】

หากการฝากเงินผ่านบัตรเดบิตไม่สำเร็จ โปรดลองฝากอีกครั้งในขณะที่ตรวจสอบว่า:

–ป้ อนข้ อมูลบั ตรของคุณถูกต้ องครบถ้ วน

–บั ตรยั งไม่ หมดอายุ.

–ให้ แน่ ใจว่ าบั ตรเดบิตมีเงินเพียงพอ

– หากไม่ มีปั ญหาดั งกล่ าวข้ างต้ น แต่ ยั งไม่ สามารถฝากเงินได้ สำเร็ จ อาจหมายความว่ าธนาคารที่ ออกบั ตรของคุณไม่ อนุญาตการชำระเงินจากบั ตรของคุณ

ในกรณีนี้ โปรดใช้ บั ตรอื่ นหรือใช้ วิธีการชำระเงินอื่ น ๆ ที่ มีอยู่ ในบั ญชีซื้ อขายของคุณ

คุณสามารถส่งคำสั่งขอถอนเงินได้ทุกเวลา ฝ่ายบัญชีของเราทำงานทุกวัน โดยจำนวนเงินที่ถอนจะถูกนำเข้าบัญชีธนาคารเงินฝากของคุณ

นอกจากนี้ โปรดรั บทราบว่ า,

การถอนด้ วย T / T จะต้ องอยู่ ภายใต้ เวลาดำเนินการจริงของเวลาทำการของธนาคารที่ แตกต่ างกั น โปรดปรึกษาธนาคารของคุณเพื่ อดูรายละเอียด

หากคุณถอนเงินจำนวนใด ๆ ลงในบั ตร UnionPay ก่ อน 10.00 น.จำนวนเงินจะได้ รั บภายในหนึ่ งวั นทำการ

หากคุณถอนเงินไม่ ว่ าจำนวนไหนก็ ตามในขณะที่ คุณกำลั งเทรดอยู่ โปรดตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าอั ตราส่ วนการชำระเงินล่ วงหน้ าในบั ญชีซื้ อขายยั งคงสูงกว่ า 100 %หลั งจากหั กจำนวนเงินที่ ถอนออก มิฉะนั้ น แพลตฟอร์ มจะไม่ สามารถดำเนินการตามคำขอถอนเงินของคุณได้

EBC ไม่คิดค่าธรรมเนียมใด ๆ สำหรับการใช้วิธีการฝากเงินและการถอนเงินของเรา แต่อาจมีต้นทุนบางอย่างอาจเกิดขึ้นในการชำระเงินที่คุณทำจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศบางแห่งซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา นอกจากนี้ยินดีที่จะกล่าวว่าธนาคารของคุณอาจพิจารณาการชำระเงินให้กับ EBC เป็นการเบิกเงินสดล่วงหน้าและอาจเรียกเก็บเงินจากคุณตามกฎการชำระเงินล่วงหน้าของเงินสดของคุณ

ไม่ได้ EBC ไม่ยอมรับการชำระเงินของบุคคลที่สาม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงินฝากทั้งหมดในบัญชีซื้อขายของคุณมาจากบัญชีของคุณเอง หากผู้ถือบัญชีซื้อขายเป็นคู่สัญญาในบัญชีร่วม การชำระเงินจากบัญชีร่วมจะสามารถทำได้

หากเราสงสั ยว่ าเงินทุนนั้ นมาจากบุคคลที่ สาม เราขอสงวนสิทธิ์ ในการส่ งเงินคืน ระงั บบาล๊ านซ์ ของบั ญชี และระงั บใบสมั ครของคุณ จนกว่ าได้ รั บการยืนยั นตั วตนและแหล่ งที่ มาเสียก่ อน เราขอสงวนสิทธิ์ ที่ จะระงั บการทำการใดๆ และคุณจะไม่ ได้ รั บอนุญาติให้ ถอนเงินใดๆ จากบั ญชีของคุณจนกว่ าจะได้ รั บการยืนยั น

EBC ไม่ รั บการถอนเงินไปยั งบั ญชีธนาคารของบุคคลที่ สาม หากมีเหตุสุดวิสั ย โปรดติดต่ อเรา

เทรดเดอร์ที่จริงจัง ต้องได้รับบริการที่จริงใจจากเรา
Where your goals beign