Your trust, Our protection

เราคำนึงถึงความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของเรา

สมัครตอนนี้

วิธีการฝากเงินหลายวิธี

มีวิธีฝากเงินหลายวิธี: เรารองรับบัตรเดบิต UnionPay, T/T, PayPal และตัวเลือกอื่นๆ สำหรับการฝากเงิน

ฝากเงินเข้าทันที

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเปิดบัญชี

ลงทะเบียนเปิดบัญชี

การส่งข้อมูลพื้นฐานบนหน้าการสมัครออนไลน์การันตีความปลอดภัยและไม่ยุ่งยาก

การส่งข้อมูลส่วนบุคคล

ใช้เวลาเพียง 1 นาทีก็เสร็จสมบูรณ์

การฝากเงินและการเปิดใช้งาน

ฝากเงินขั้นต่ำ USD 200 เพื่อเปิดใช้งานบัญชีของคุณทันที

เงื่อนไขการฝากและการถอนเงิน

หลังจากสร้างบัญชีแล้ว คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่าการชำระเงินของคุณผ่านหน้า Client Area ของเราได้

ขั้ นตอนเฉพาะ:

เพียงลงชื่ อเข้ าใช้ สู่ หน้ าบั ญชีของคุณ คลิกบนปุ่ มสีเขียวที่ มีคำว่ า 'ฝากเงิน' ด้ านบนมุมซ้ ายของจอ
ขั้ นตอนที่ 1: เลือกบั ญชีที่ คุณต้ องการฝากเงินตามที่ ระบบแจ้ ง

Sขั้ นตอนที่ 2: จากนั้ นเลือกวิธีการชำระเงินโดยใช้ ปุ่ มทางด้ านขวาของตารางวิธีการชำระเงิน

ขั้ นตอนที่ 3: ระบุจำนวนเงินที่ คุณต้ องการฝากเงินเข้ าบั ญชีของคุณ

ระบบอาจแจ้ งให้ คุณป้ อนสกุลเงินของเงินฝากที่ คุณต้ องการใช้ หรือตั วเลือกอื่ น ๆ บั ญชี EBC ให้ ตั วเลือกหลากหลาย สำหรั บสกุลเงินพื้ นฐานรวมถึง RMB ที่ ใช้ กั นมากที่ สุด USD,GBP และ EUR

โปรดอ่ านคำแนะนำ ข้ อกำหนดและเงื่ อนไขทั้ งหมดอย่ างละเอียด และหากคุณตกลง โปรดทำเครื่ องหมายในช่ องที่ ระบุว่ า “ฉันได้อ่านคำแนะนำทั้งหมดและยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการในการดำเนินการชำระเงินแล้ว”

【คลิกส่ ง】

หากการฝากเงินผ่านบัตรเดบิตไม่สำเร็จ โปรดลองฝากอีกครั้งในขณะที่ตรวจสอบว่า:

–ป้ อนข้ อมูลบั ตรของคุณถูกต้ องครบถ้ วน

–บั ตรยั งไม่ หมดอายุ.

–ให้ แน่ ใจว่ าบั ตรเดบิตมีเงินเพียงพอ

– หากไม่ มีปั ญหาดั งกล่ าวข้ างต้ น แต่ ยั งไม่ สามารถฝากเงินได้ สำเร็ จ อาจหมายความว่ าธนาคารที่ ออกบั ตรของคุณไม่ อนุญาตการชำระเงินจากบั ตรของคุณ

ในกรณีนี้ โปรดใช้ บั ตรอื่ นหรือใช้ วิธีการชำระเงินอื่ น ๆ ที่ มีอยู่ ในบั ญชีซื้ อขายของคุณ

คุณสามารถส่งคำขอถอนได้ตลอดเวลา แผนกบัญชีของเราจะจัดการคำสั่งการถอนทุกวัน การถอนจะถูกโอนกลับไปยังบัญชีที่คุณกำหนด หากตัวเลือกนี้ไม่สามารถใช้งานได้ เงินจะถูกส่งคืนโดยอัตโนมัติไปยังกระเป๋าเงินในระบบแบ็คเอนด์ของลูกค้า นอกจากนี้โปรดทราบ สำหรับการถอนเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร โปรดศึกษาเวลาดำเนินการของแต่ละธนาคารอย่างถี่ถ้วน
ระยะเวลาการถอนเงินเข้าบัญชีของแต่ละธนาคารจะมีความแตกต่างกัน โปรดติดต่อธนาคารเพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้าหากคุณถอนเงินในขณะที่ดำรงตำแหน่ง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอัตราส่วนการชำระล่วงหน้าในบัญชีซื้อขายยังคงสูงกว่า 100% หลังจากหักจำนวนเงินที่ถอน มิฉะนั้นแพลตฟอร์มจะไม่สามารถดำเนินการตามคำขอถอนเงินของคุณได้

EBC ไม่คิดค่าธรรมเนียมใด ๆ สำหรับการใช้วิธีการฝากเงินและการถอนเงินของเรา แต่อาจมีต้นทุนบางอย่างอาจเกิดขึ้นในการชำระเงินที่คุณทำจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศบางแห่งซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา นอกจากนี้ยินดีที่จะกล่าวว่าธนาคารของคุณอาจพิจารณาการชำระเงินให้กับ EBC เป็นการเบิกเงินสดล่วงหน้าและอาจเรียกเก็บเงินจากคุณตามกฎการชำระเงินล่วงหน้าของเงินสดของคุณ

ไม่ได้ EBC ไม่ยอมรับการชำระเงินของบุคคลที่สาม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงินฝากทั้งหมดในบัญชีซื้อขายของคุณมาจากบัญชีของคุณเอง หากผู้ถือบัญชีซื้อขายเป็นคู่สัญญาในบัญชีร่วม การชำระเงินจากบัญชีร่วมจะสามารถทำได้

หากเราสงสั ยว่ าเงินทุนนั้ นมาจากบุคคลที่ สาม เราขอสงวนสิทธิ์ ในการส่ งเงินคืน ระงั บบาล๊ านซ์ ของบั ญชี และระงั บใบสมั ครของคุณ จนกว่ าได้ รั บการยืนยั นตั วตนและแหล่ งที่ มาเสียก่ อน เราขอสงวนสิทธิ์ ที่ จะระงั บการทำการใดๆ และคุณจะไม่ ได้ รั บอนุญาติให้ ถอนเงินใดๆ จากบั ญชีของคุณจนกว่ าจะได้ รั บการยืนยั น

EBC ไม่ รั บการถอนเงินไปยั งบั ญชีธนาคารของบุคคลที่ สาม หากมีเหตุสุดวิสั ย โปรดติดต่ อเรา

เทรดเดอร์ที่จริงจัง ต้องได้รับบริการที่จริงใจจากเรา
Where your goals begin