นักเรียนจำนวน 357 คน ได้รับประโยชน์จากการขับเคลื่อนโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) ของ EBC

2024-03-12
สรุป

EBC Financial Group ได้จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์การเรียนขั้นพื้นฐาน ให้แก่เด็กนักเรียนทั้งหมด 357 คน ณ โรงเรียนบ้านเขากำแพง กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) ซึ่งมุ่งเน้นการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

การริเริ่มความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรถือเป็นบทบาทสำคัญที่ทุกบริษัทในโลกควรให้ความสำคัญในการสร้างพลังเชิงบวกแก่สังคม ถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการตอบแทนต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นให้การสนับสนุนทางการเงินหรือการให้ความร่วมมือ การเป็นอาสาสมัครให้ความช่วยเหลือ ซึ่งในการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆเหล่านี้ ล้วนเป็นตัวอย่างในการดำเนินกิจกรรมการกุศลของ EBC ประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 ด้วยการร่วมมือกันระหว่างทีมงานตัวแทน EBC กับบุคลากรของโรงเรียนบ้านเขากำแพง

EBC Thailand donates lunches to schools

กิจกรรมการกุศลในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านเขากำแพง จังหวัดสุพรรณบุรี ประเทศไทย ผู้เป็นประธานในงานนี้ คือ คุณพรนิเวช อินตา หรือที่รู้จักกันในนาม คุณเจนนี่ ตัวแทนจาก EBC Group โดยกิจกรรมนี้เรามีความตั้งใจที่จะมอบสิ่งของจำเป็นให้กับโรงเรียนที่ด้อยโอกาสและยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและให้การสนับสนุนการพัฒนาการด้านศึกษาในประเทศไทย


กิจกรรมบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนยากไร้นั้น EBC Group ได้จัดสรรรายได้บางส่วนจากธุรกรรมของลูกค้าบางส่วน นำมาจัดกิจกรรมการกุศลคืนประโยชน์แก่สังคม สร้างโอกาสให้แก่ผู้ด้วยโอกาส โดยกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าทุกคนที่ทำธุรกรรมกับเรานั้นมีส่วนร่วมในการมอบสิ่งดีๆคืนสู่สังคมและเป็นหนึ่งในแรงผลักดันการพัฒนาการศึกษาไทย

EBC Thailand donates ice cream to school

การขับเคลื่อนการกุศลนี้ EBC ได้ดำเนินการจัดหาสิ่งของจำเป็น รวมทั้งการสนับสนุนทางการเงินและสิ่งของขั้นพื้นฐาน เช่น อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์การทำอาหาร ให้กับเด็กๆ ณ โรงเรียนแห่งนี้ รวมทั้งจัดสรรอาหารกลางวันและของหวานให้แก่เด็กๆนักเรียน และยังมอบอุปกรณ์การกีฬาและเครื่องเขียนต่างๆ เพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอนแก่นักเรียนทุกระดับชั้นในโรงเรียน จำนวน 360 คน ซึ่งนักเรียนทุกคนนั้นได้รับสิ่งของและประโยชน์จากการบริจาคครั้งนี้อย่างเต็มที่


โรงเรียนบ้านเขากำแพง ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2513 ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนกว่า 357 คน และมีบุคลากรเจ้าหน้าที่ 18 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร 1 คน และคุณครูรัฐบาล 17 คน โรงเรียนดำเนินงานภายใต้แนวทางที่ถูกต้องของพระครูสุวรรณประชานุกูล รองเจ้าคณะอำเภออู่ทองและเจ้าอาวาสวัดเขากำแพง


โครงการริเริ่มความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ของ EBC Group สามารถเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการเป็นพลเมืององค์กร แสดงให้เห็นถึงการสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ธุรกิจสามารถมีต่อชุมชนของตนได้ โดยการให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งกิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ชีวิตของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเข้าร่วมในการสร้างความเท่าเทียมในสังคม และการมีความเห็นอกเห็นใจ ต่อเพื่อนร่วมโลก

EBC Group จัดโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม CSR บริจาคสิ่งของช่วยเหลือเด็กกำพร้า

EBC Group จัดโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม CSR บริจาคสิ่งของช่วยเหลือเด็กกำพร้า

EBC Financial Group ส่งเสริมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม CSR อย่างจริงจัง จัดกิจกรรมให้ความช่วยเหลือแก่เด็กกำพร้าจำนวน 70 คน ณ สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า Pure Life Association

2024-03-22
สำรวจภูมิทัศน์ภาษีทั่วโลก: สรุปประเด็นสำคัญจาก EBC Financial Group ในซีรีส์งานสัมมนาออนไลน์ของมหาวิทยาลัย Oxford

สำรวจภูมิทัศน์ภาษีทั่วโลก: สรุปประเด็นสำคัญจาก EBC Financial Group ในซีรีส์งานสัมมนาออนไลน์ของมหาวิทยาลัย Oxford

EBC Financial Group และ Oxford Economics Department เพิ่งเสร็จสิ้นการสัมมนาผ่านเว็บในหัวข้อ "สิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์ทำจริงๆ: เศรษฐศาสตร์ของการหลีกเลี่ยงภาษี"

2024-03-11