หลักการของกฎปิรามิดหุ้น

2023-07-11
สรุป

กฎพีระมิดหุ้นเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งสร้างและขยายสถานะอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยการซื้อและขายหุ้นในปริมาณมากเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีขึ้น

กฎพีระมิดหุ้นเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งสร้างและขยายสถานะอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยการซื้อและขายหุ้นในปริมาณมากเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีขึ้น แนวคิดพื้นฐานของกลยุทธ์นี้คือการเพิ่มสถานะอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อราคาหุ้นเพิ่มขึ้นและลดสถานะลงเมื่อราคาหุ้นลดลงเพื่อรองรับความผันผวนของตลาด

Stock Pyramid Rule

ตามกฎพีระมิด นักลงทุนจะซื้อหุ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเปิดตำแหน่งเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ เมื่อราคาหุ้นปรับขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวัง นักลงทุนจะยังคงซื้อหุ้นเพิ่มและทยอยตั้งโพซิชั่น วิธีการเพิ่มตําแหน่งอย่างค่อยเป็นค่อยไปนี้จะช่วยให้นักลงทุนค่อย ๆ ขยายขนาดการลงทุนเมื่อราคาหุ้นเพิ่มขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มผลกําไรโดยรวม


However, if stock prices begin to decline, investors will gradually reduce their holdings or sell stocks based on their own set stop-loss points. The purpose of doing so is to reduce losses in the event of a stock price decline and protect already profitable positions.


The principle of the stock pyramid rule is to gradually build and reduce positions according to market trends to maximize the return on investment. The core principles can be summarized as follows:
1. Gradually build warehouses.
In the upward trend of the market, investors will gradually increase their positions and gradually establish positions. By buying stocks in batches, one can gradually expand the investment scale when the stock price rises, thereby obtaining higher investment returns.

2. Stop loss
When the stock price drops, investors will set a stop-loss point and gradually reduce their holdings or sell the stock. The purpose of doing so is to reduce losses and protect already profitable positions when market risk increases.

3. Trend Following
The principle of the pyramid rule is based on Market trends, and investors will operate according to Market trends. Gradually increase positions in the upward trend and gradually reduce positions in the downward trend. By following the Market trend, we can better grasp the market's opportunities.

4. Risk control
The pyramid rule emphasizes risk control, where investors set stop-loss points and specify buying and selling conditions to control risk. Investors who follow the pyramid rule should have strict risk management strategies to protect their investment funds.

5. Moderate participation
The pyramid rule emphasizes gradually participating in the market and not chasing gains or losses. Investors should invest rationally, participate in the market moderately, and control their positions based on their risk tolerance and market observations.


The core of the pyramid rule is to gradually build and reduce positions according to market trends to balance risks and benefits. It requires investors to have good market observation and risk management abilities in order to better grasp the timing of buying and selling and obtain good investment returns in the market.

การซื้อขายทองคำ - ความแตกต่างระหว่างสปอตและฟิวเจอร์ส

การซื้อขายทองคำ - ความแตกต่างระหว่างสปอตและฟิวเจอร์ส

สปอตทองคำ: การส่งมอบทันทีนักลงทุนซื้อและเก็บทองคำจริง ฟิวเจอร์ส: สัญญาส่งมอบในอนาคตด้วยเลเวอเรจและความเสี่ยงที่สูงขึ้น

2023-09-28
สร้างรายได้ด้วยจุดสำคัญของหุ้น

สร้างรายได้ด้วยจุดสำคัญของหุ้น

ศักยภาพการลงทุนในหุ้นอยู่ร่วมกับความเสี่ยง,ตลาดหุ้นได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย ทั้งเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน การเมือง

2023-09-28
วิเคราะห์ดัชนีการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่สำคัญของสหรัฐฯ

วิเคราะห์ดัชนีการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่สำคัญของสหรัฐฯ

ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงการทำงาน อัตราการว่างงาน การมีส่วนร่วมของแรงงาน แนวโน้มค่าจ้าง อัตราการว่างงานระยะยาว

2023-09-28