Nguyên tắc của Stock Pyramid

2023-07-11
Bản tóm tắt:

Quy tắc kim tự tháp cổ phiếu là một chiến lược đầu tư được thiết kế để dần dần thiết lập và mở rộng vị trí của bạn bằng cách mua và bán cổ phiếu với số lượng lớn để có được lợi tức đầu tư tốt hơn.

Quy tắc kim tự tháp cổ phiếu là một chiến lược đầu tư được thiết kế để dần dần thiết lập và mở rộng vị trí của bạn bằng cách mua và bán cổ phiếu với số lượng lớn để có được lợi tức đầu tư tốt hơn. Ý tưởng cơ bản của chiến lược này là tăng dần vị thế khi giá cổ phiếu tăng và giảm dần khi giá cổ phiếu giảm để thích ứng với biến động thị trường.

Stock Pyramid Rule

Theo quy tắc kim tự tháp, các nhà đầu tư chỉ mua một lượng nhỏ cổ phiếu khi mở một vị trí để đảm bảo rằng rủi ro có thể kiểm soát được. Khi giá cổ phiếu tăng và đạt được mục tiêu mong muốn, các nhà đầu tư sẽ tiếp tục mua thêm cổ phiếu và dần dần thiết lập vị thế. Cách tiếp cận tăng dần vị thế này cho phép các nhà đầu tư dần dần mở rộng quy mô đầu tư của họ khi giá cổ phiếu tăng, do đó tăng lợi nhuận tổng thể.


However, if stock prices begin to decline, investors will gradually reduce their holdings or sell stocks based on their own set stop-loss points. The purpose of doing so is to reduce losses in the event of a stock price decline and protect already profitable positions.


The principle of the stock pyramid rule is to gradually build and reduce positions according to market trends to maximize the return on investment. The core principles can be summarized as follows:
1. Gradually build warehouses.
In the upward trend of the market, investors will gradually increase their positions and gradually establish positions. By buying stocks in batches, one can gradually expand the investment scale when the stock price rises, thereby obtaining higher investment returns.

2. Stop loss
When the stock price drops, investors will set a stop-loss point and gradually reduce their holdings or sell the stock. The purpose of doing so is to reduce losses and protect already profitable positions when market risk increases.

3. Trend Following
The principle of the pyramid rule is based on Market trends, and investors will operate according to Market trends. Gradually increase positions in the upward trend and gradually reduce positions in the downward trend. By following the Market trend, we can better grasp the market's opportunities.

4. Risk control
The pyramid rule emphasizes risk control, where investors set stop-loss points and specify buying and selling conditions to control risk. Investors who follow the pyramid rule should have strict risk management strategies to protect their investment funds.

5. Moderate participation
The pyramid rule emphasizes gradually participating in the market and not chasing gains or losses. Investors should invest rationally, participate in the market moderately, and control their positions based on their risk tolerance and market observations.


The core of the pyramid rule is to gradually build and reduce positions according to market trends to balance risks and benefits. It requires investors to have good market observation and risk management abilities in order to better grasp the timing of buying and selling and obtain good investment returns in the market.

Giao dịch vàng - Sự khác biệt giữa Spot và Futures

Giao dịch vàng - Sự khác biệt giữa Spot và Futures

Spot Gold: Giao hàng ngay lập tức, nơi các nhà đầu tư mua và lưu trữ vàng vật chất. Tương lai: Hợp đồng đóng trong tương lai với đòn bẩy và rủi ro cao hơn.

2023-09-28
Kiếm tiền với Key Point of Stock

Kiếm tiền với Key Point of Stock

Tiềm năng đầu tư vào cổ phiếu tồn tại song song với rủi ro và thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như kinh tế, hiệu suất, chính trị.

2023-09-28
Phân tích các chỉ số việc làm phi nông nghiệp chính của Hoa Kỳ

Phân tích các chỉ số việc làm phi nông nghiệp chính của Hoa Kỳ

Dữ liệu việc làm phi nông nghiệp của Hoa Kỳ bao gồm các chỉ số chính: thay đổi công việc, tỷ lệ thất nghiệp, sự tham gia của lực lượng lao động, xu hướng tiền lương, tỷ lệ thất nghiệp dài hạn.

2023-09-28