อะไรคือการเล่นหุ้นแบบฟิวเจอร์ พร้อมวิเคราะห์ดัชนีหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการลงทุน

2024-02-07
สรุป

ลงทุนผ่านดัชนีหุ้นฟิวเจอร์ แค่ดูดัชนีเป็นอย่างเดียวไม่ได้ เพราะเทรดเดอร์ที่จะประสบความสำเร็จในตลาดนี้ได้ จะต้องรู้จักกลยุทธ์และการจัดการกับความเสี่ยงให้ดีด้วย

การเล่นหุ้นแบบฟิวเจอร์ (Futures Trading) เป็นการลงทุนในสัญญาที่จะซื้อหรือขายสินค้า หรือหลักทรัพย์ในอนาคต ด้วยราคาและเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า การเล่นหุ้นแบบฟิวเจอร์มีความเสี่ยงสูง แต่ก็มีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนสูงเช่นกัน ถ้าคุณสามารถคาดการณ์แนวโน้มของราคาในอนาคตได้ถูกต้อง ซึ่งดัชนีหุ้นฟิวเจอร์ (Futures Index) เป็นสัญญาฟิวเจอร์ที่มีดัชนีหุ้นเป็นสินค้าหลัก และเป็นตัวบ่งชี้ระดับราคาของหุ้นในตลาดหุ้น

และการวิเคราะห์ฟิวเจอร์ดัชนีหุ้นเพื่อการลงทุน เป็นกระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ การเมือง การสังคม และปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อราคาของดัชนีหุ้น และนี่คือเรื่องที่คนสนใจในการลงทุนฟิวเจอร์จะต้องไม่พลาด

 

การเล่นหุ้นแบบอิงดัชนีหุ้นฟิวเจอร์คืออะไร

อย่างที่เกริ่นไว้ว่า การเล่นหุ้นแบบฟิวเจอร์ (Futures Trading) คือการซื้อขายสัญญาที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงจะซื้อขายสินค้าหรือหลักทรัพย์ในอนาคต โดยกำหนดราคา จำนวน และวันที่ส่งมอบล่วงหน้า ซึ่งแนวคิดของการเล่นหุ้นแบบฟิวเจอร์ดัชนีหุ้นคือการคาดการณ์ราคาในอนาคตของสินค้าหรือหลักทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Asset) ของสัญญาฟิวเจอร์ โดยผู้ซื้อฟิวเจอร์จะคาดว่า ราคาในอนาคตจะสูงกว่าราคาที่ตกลงไว้ และผู้ขายฟิวเจอร์จะคาดว่า ราคาในอนาคตจะต่ำกว่าราคาที่ตกลงไว้

โดยกลไกการทำงานของการเล่นหุ้นแบบฟิวเจอร์คือ ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องมีการฝากเงินประกัน (Margin) เพื่อรับผิดชอบต่อสัญญาฟิวเจอร์ และจะมีการปรับยอดเงินประกันทุกวันตามความเสี่ยงของตลาด (Mark to Market) ผู้ซื้อและผู้ขายไม่จำเป็นต้องถือสัญญาไว้จนครบกำหนด แต่อาจซื้อขายเปลี่ยนมือกันได้โดยผ่านตลาด TFEX (Thailand Futures Exchange) ซึ่งเมื่อถึงเวลาที่กำหนด ผู้ซื้อและผู้ขายมีหน้าที่ต้องซื้อหรือขายตามราคาในดัชนีหุ้นฟิวเจอร์ที่ตกลงกันไว้

 

อะไรคือปัจจัยที่มีผลต่อราคาดัชนีหุ้นฟิวเจอร์ในตลาด

หุ้นฟิวเจอร์มีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์อ้างอิงที่ใช้ เช่น หุ้นรายตัว (Single Stock Futures) สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Futures) และดัชนีหุ้นฟิวเจอร์ (Index Futures) การลงทุนในหุ้นฟิวเจอร์มีโอกาสสร้างผลตอบแทนสูงได้ ถ้าผู้ลงทุนสามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นฟิวเจอร์ได้ถูกต้อง โดยปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้นฟิวเจอร์ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก คือ

1. ราคาสินทรัพย์อ้างอิง เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อราคาหุ้นฟิวเจอร์ เนื่องจากราคาหุ้นฟิวเจอร์จะปรับตัวตามราคาสินทรัพย์อ้างอิง ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงซื้อขายในอนาคต ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิง จะส่งผลต่อราคาหุ้นฟิวเจอร์โดยตรง และปัจจัยที่กระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิงจะขึ้นอยู่กับประเภทของสินทรัพย์นั้น ๆ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ผลประกอบการ นโยบายดอกเบี้ย ราคาน้ำมัน หรือการจ่ายเงินปันผล

2. ระยะเวลาของสัญญาที่เหลือ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าตามเวลาที่เหลืออยู่ (Time Value) ของฟิวเจอร์ดัชนีหุ้นในตลาด เนื่องจากเมื่อเวลาผ่านไป ความไม่แน่นอนของราคาสินทรัพย์อ้างอิงในอนาคตจะลดลง ทำให้มูลค่าตามเวลาที่เหลืออยู่ของหุ้นฟิวเจอร์ลดลงด้วย จนถึงวันหมดอายุของสัญญา ราคาหุ้นฟิวเจอร์จะเท่ากับราคาสินทรัพย์อ้างอิง

3. อัตราดอกเบี้ย เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการถือหุ้นฟิวเจอร์ (Cost of Carry) ซึ่งคือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงทุนในหุ้นฟิวเจอร์ โดยไม่ต้องใช้เงินจำนวนมาก หากอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการถือหุ้นฟิวเจอร์ก็จะสูงขึ้น ทำให้ราคาหุ้นฟิวเจอร์ลดลง และกลับกัน หากอัตราดอกเบี้ยลดลง ค่าใช้จ่ายในการถือหุ้นฟิวเจอร์ก็จะลดลง ทำให้ราคาหุ้นฟิวเจอร์เพิ่มขึ้น

4. เงินปันผล จะส่งผลต่อราคาเฉพาะในกรณีที่สินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นรายตัว หรือดัชนีหุ้น เนื่องจากการถือหุ้นฟิวเจอร์จะไม่ได้รับเงินปันผลเหมือนการถือหุ้นโดยตรง ดังนั้นหากบริษัทที่อยู่ในสินทรัพย์อ้างอิงมีการประกาศจ่ายเงินปันผลออกมา จะทำให้ราคาหุ้นฟิวเจอร์ห่างจากราคาหุ้นอ้างอิงมากขึ้น

 

4.jpg


การวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดดัชนีหุ้นฟิวเจอร์

การวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด จัดเป็นกระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Contracts) ที่มีการนำเสนอซื้อขายในตลาด โดยทั่วไปแล้วเราจะใช้วิธีการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดและดัชนีหุ้นฟิวเจอร์ 2 ประเภทหลักด้วยกัน

1. การวิเคราะห์พื้นฐาน เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดโดยอาศัยข้อมูลปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่ออุปสงค์และอุปทานของสินค้า เช่น สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภัยธรรมชาติ นโยบายธนาคารกลาง และข่าวสารที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเหล่านี้กับราคาสินค้า และทำนายราคาในอนาคต

2. การวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยการอาศัยข้อมูลทางสถิติของราคาและปริมาณการซื้อขายในอดีต เช่น ราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และปริมาณการซื้อขายของฟิวเจอร์ดัชนีหุ้นต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวโน้ม ระดับราคาสำคัญ รูปแบบการเคลื่อนไหวของราคา และสัญญาณการซื้อขาย โดยใช้เครื่องมือทางเทคนิคช่วย

 

กลยุทธ์เด่นของการลงทุนในดัชนีหุ้นฟิวเจอร์

          1. กลยุทธ์การเทรดตามเทรนด์ (Trend Following) เป็นกลยุทธ์ที่เน้นการตามทิศทางของตลาด โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น แนวรับแนวต้าน ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค และรูปแบบกราฟ เพื่อหาจุดเข้าออกตลาดที่เหมาะสม กลยุทธ์นี้เหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความรู้และประสบการณ์ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค และสามารถจัดการความเสี่ยงได้ดี

2. กลยุทธ์การเทรดตามการกลับตัวของราคา (Mean Reversion) เป็นกลยุทธ์ที่เน้นการซื้อหุ้นในดัชนีหุ้นฟิวเจอร์ที่ถูกตัดสินว่ามีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็น และขายหุ้นฟิวเจอร์ที่ถูกตัดสินว่ามีราคาสูงกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็น โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค

3. กลยุทธ์การเทรดตามข่าว (News Trading) เน้นการซื้อขายหุ้นฟิวเจอร์ตามผลกระทบของข่าวหรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อราคาสินค้าหรือสินทรัพย์ โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางพื้นฐาน กลยุทธ์นี้เหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความรู้และประสบการณ์ในการวิเคราะห์ทางพื้นฐาน และสามารถตัดสินใจได้เร็ว

 

ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงของการเทรดดัชนีหุ้นฟิวเจอร์

หลัก ๆ แล้วความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับฟิวเจอร์ดัชนีหุ้นจะประกอบด้วย ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น ที่หากราคาหุ้นในตลาดปัจจุบันแตกต่างจากราคาที่ตกลงไว้ในสัญญาฟิวเจอร์ ผู้ซื้อหรือผู้ขายอาจได้รับผลกำไรหรือขาดทุน และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน ยิ่งหากเป็นสัญญาฟิวเจอร์หุ้นต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงของดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนจะมีผลต่อผลตอบแทนของการลงทุนค่อนข้างมาก

ส่วนวิธีการจัดการความเสี่ยงในการลงทุนหลัก ๆ เทรดเดอร์มักนิยมใช้การทำ Hedging ที่เป็นการทำสัญญาฟิวเจอร์ที่มีทิศทางตรงกันกับสถานะที่ถือครองหุ้นอยู่ เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น อัตราดอกเบี้ย หรืออัตราแลกเปลี่ยน และการทำ Speculation ด้วยการทำสัญญาที่มีทิศทางเดียวกับสถานะที่ถือครองหุ้นอยู่ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการเปลี่ยนแปลง

แม้ว่าการเล่นหุ้นแบบฟิวเจอร์เป็นวิธีการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง แต่ก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงเช่นกัน ด้วยการวิเคราะห์ดัชนีหุ้นฟิวเจอร์อย่างเข้าใจ จะเป็นเครื่องมือที่พาให้เทรดเดอร์สามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น และก่อนที่จะเล่นหุ้นแบบฟิวเจอร์ก็อย่าลืมว่า นี่คือการลงทุนที่มีความเสี่ยง แต่ความเสี่ยงนั้นเราก็จัดการได้เช่นกัน ไม่มีอะไรยากเกินกว่าความพยายามของเราแน่นอน

ธุรกิจและการสรรหาบริษัทหลักทรัพย์

ธุรกิจและการสรรหาบริษัทหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตทางกฎหมายจะให้บริการหุ้น พันธบัตร และบริการให้คำปรึกษา พิจารณาค่าคอมมิชชั่นและความปลอดภัยเมื่อเลือก

2024-04-19
ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ Paper Silver

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ Paper Silver

Paper silver เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความยืดหยุ่นและเป็นของเหลว ไม่ใช่ธาตุเงินจริง แต่ควรระวังการปั่นราคาและความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

2024-04-19
แนวโน้มราคาแพลทินัมและปัจจัยที่มีอิทธิพล

แนวโน้มราคาแพลทินัมและปัจจัยที่มีอิทธิพล

ราคาแพลตตินัมลดลงเนื่องจากอุปทานเพิ่มขึ้นและอุปสงค์ลดลง มูลค่าที่ต่ำกว่าของแพลตตินัมเมื่อเทียบกับทองคำนั้นเกิดจากความสนใจของนักลงทุนและปัญหาสภาพคล่องที่น้อยลง

2024-04-19